F L Y High รายละเอียดของคอร์ส ออกแบบมาเพื่อองค์กรต่างๆโดยเฉพาะ


เป้าหมายเพื่อให้พนักงานและบริษัทบินให้สูงขึ้น เริ่มจากปรับความคิดของพนักงานให้ดีขึ้น ให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น พนักงานจะรู้รักบริษัทและองค์กรมากขึ้น พนักงานจะรู้สึกว่าต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ไม่เฉื่อยชา หรือปล่อยให้ตัวเองหมดสภาพ ทำงานแบบไปวันๆเพื่อรับเงินเดือนเท่านั้น ตัวพนักงานเองก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีคุณภาพ มีความสุขมากขึ้น กมลชนก ปานใจเชื่อว่าการเทรนด์พนักงานในลักษณะนี้บ่อยๆ จะทำให้พนักงานเชื่อและรู้ว่าตันเองมีศักยภาพมากพอที่จะทำอะไรก็ได้ รู้ว่าตัวเองมีพลังมากพอที่จะทำอะไรก็ได้ โดยไม่ลืมที่จะการดูแลตัวเองจากภายใน ทั้งภายในความคิดและภายในชีวิตส่วนตัว เพราะชีวิตส่วนตัวมีผลกระทบโดยตรงกับการงาน ถ้าพนักงานมีความสุขในชีวิตส่วนตัว ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า

สำหรับคนที่เคยเรียน FLY beginner มาแล้ว คอร์สนี้เป็นคอร์สแบบเจาะลึก เข้มข้น บอกวิธีที่จะทำให้คุณบินได้ไกลขึ้นคะ

GROWTH MINDSET

คือการฝึกให้ผู้คนเชื่อในศักยภาพตัวเอง จากอดีตและประสบการณ์คนจะถูกสอนมาให้กลัว ไม่กล้า ระวัง จึงทำให้ คนเหล่านี้มักไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่กล้าผลักดันให้สำเร็จ
ยิ่งองค์กรมีคนแบบนี้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ความก้าวหน้าต่ำ นี่คือสาเหตที่ทุกบริษัทควรจะมีการเทรนด์เรื่องนี้ให้พนักงานอยู่เรื่อยๆ เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

ข้อแตกต่างของคนที่ไม่เคยฝึกคือ ไม่เชื่อว่าตนจะมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ ส่วนคนที่ได้รับการฝึกความคิด มักจะเชื่อว่าอะไรเป็นไปได้ ถ้ามีการฝึกฝนพอ มีความตั้งใจจริง มีการเรียนรู้ พวกเขาไม่เคยขีดเส้นจำกัด
ความสามารถให้กับตัวเอง

คอร์สนี้ ใช้เวลา 3 หรือ 6 ชม
ถ้า 6 ชม จะเพิ่มความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานด้วย หรือเพิ่มเรื่องสุขภาพ เพราะสุขภาพมีผลโดยตรงกับความคิด

TIME MANAGEMENT


คือการแนะนำวิธีการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรเวลาเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เมื่อหมดไปไม่สามารถ ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนได้ ผู้ที่ประสบความสําเร็จต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เวลา เหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับบริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบปฏิบัติงานมาก จึงต้องมีการจัดสรรเวลาเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและ ทันเวลา แต่พนักงานผู้น้อยยิ่งต้องรู้การจัดการเวลาเพื่อให้ทำงานได้ดีกว่าในเวลาที่น้อยลง


เรียนรู้ธรรมชาติในการทํางานของตนเอง และรู้วิธีจัดการให้เหมาะสม ได้เรียนรู้ความสามารถ ทํางานให้มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสม คิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก่อนลงมือทํา ทําหลายอย่างพร้อมกันถ้าเป็นไปได้ ใช้เวลาสั้นๆให้เป็นประโยชน์ระหว่างรอคนที่นัดหรือรอรถ เช่นการอ่านหนังสือ ทํางานที่มีลักษณะเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน ป้องกันตนเองจากการถูกรบกวนหรือการถูกขัดจังหวะ รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทําให้เสียเวลาโดยไม่จําเป็น ใช้คู่มือและทํารายการสิ่งที่ต้องทําหรือจัดเตรียม บันทึกไว้ดีกว่าใช้ความจํา ระดมความคิด กระจายงานหรือมอบหมายความรับผิดชอบให้ทีมงาน

คอร์สนี้ ใช้เวลา 3 หรือ 6 ชม
ถ้า 6 ชม จะเพิ่มความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานด้วย และมีกิจกรรมเพิ่มเติม

PERSONAL DEVELOPMENTเป็นการพัฒนาบุคคลไปพร้อมๆกับบุคคลิกภาพ เพราะบุคลิกภาพมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการงาน ผู้ที่มี บุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิต อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลอื่นได้มากขึ้น และเมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลดีก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพราะมีความเชื่อมั่น มีโอกาสมากกว่า ตลอดจนรู้วิธีที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนเหล่านั้นได้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอื่นๆเสมอ เพราะการมีบุคลิกภาพดีจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธาจากผู้พบเห็นและคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ดังนั้นการทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ย่อมได้รับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่มากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพไม่ดี สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ติดต่อให้กมลชนก ปานใจ ไปบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของคุณ ที่นี่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.