ปล่อยไป แล้วใช้ชีวิตต่อ

ปล่อยไป แล้วใช้ชีวิตต่อ
เมื่อครั้งที่ดิฉันไปบรรยายให้กับองค์กรหน่ึง คนในคลาสถามดิฉัน ว่า “อาจารย์ครับ ผมฟังอาจารย์แนะนําให้ ‘ปล่อย’ แต่ผมกลับรู้สึกการ ’ปล่อย’ มันเป็นเรื่องยาก” ดิฉันขอตอบอีกทีตรงนี้ แต่ก่อนจะตอบ ขอถามคุณก่อนว่าการยึดไว้ มันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเปล่า ถ้าไม่คุณจะยึดไว้ทําไม แถมยังทําให้คุณทุกข์มากข้ึน
ก่อนอื่นต้องเข้าใจสัจธรรมบางอย่างก่อน หลายส่ิงหลายอย่างที่ เคยถูกต้องสําาหรับคุณในอดีตที่ผ่านมา ไม่ได้หมายความว่ามันจะยังคงเป็น อย่างน้ัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์, เรื่องในบ้าน, เพื่อน, งานหรือนิสัย ฯลฯ มันจะค่อยๆเกิดข้ึนกับคุณอย่างช้าๆ ในขณะท่ีคุณเติบโตขึ้น คุณได้ ผ่านโลกมากขึ้น เห็นชีวิตมากข้ึน คุณเองได้ค้นพบบางอย่างมากข้ึน คุณจะรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณต้องการอะไรและไม่ชอบอะไร คุณรู้ว่าอะไรบ้างท่ี คุณไม่อยากรั้งไว้ มีหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าคุณจะดําเนิน ชีวิตที่เคยใช้ แต่อาจไม่ใช่่ส่ิงที่คุณต้องการอีกต่อไป
คนบางคนที่เคยเป็นคนพิเศษ รักใครหรือสนิทสนม หรือกิจกรรรม และกิจวัตรต่างๆ ที่เคยชอบทําาก็อาจไม่ไม่สอดคล้องกับคุณอีกต่อไป หากคุณกําาลังรู้สึกอึดอัดกับการปล่อยไปและรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลง มันเป็นเรื่องธรรมดา ท่ีคุณอาจรู้สึกเสียดาย ไม่เป็นไรคะ ความรู้สึกแบบ น้ีเป็นเรื่องปกติ แต่มันเป็นธรรมชาติ เป็นความจริงที่คุณหรือใครก็ไม่ สามารถควบคุมได้
ดังนั้นแทนท่ีจะเครียดหรือยึดถือ ก็ปล่อยวางเสีย และถ้าใครเขา คิดแบบเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น แล้วอยากเดินออกจากชีวิตของคุณ อย่าคิดมาก มันไม่ใช่ความโกรธแค้นส่วนตัว มันไม่ใช่ความผิดของใคร

เหตุผลท่ีควร ปล่อยไปแล้วใช้ชีวิตต่อ
1. เป้าหมายและความต้องการของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง สิ่ง ท่ีถูกต้องสําหรับคุณเมื่อก่อน อาจไม่จําาเป็นต้องเป็นท่ีเหมาะสมสําหรับคุณ ในขณะน้ีส่วนที่ยากที่สุดคือการไม่ยอมปล่อยให้มันจบลง แทนท่ีคุณจะมัวเครียดและทุกข์กับบางส่ิงที่เคยใช่แล้วมันกําลังจบลง ลองหันกลับมาเปลี่ยนแปลง เติมช่องว่างในส่วนที่หายไปกับเรื่องที่น่าที่น่าสนใจ น่าสนุกและเรียนรู้ที่จะเร่ิมต้นใหมดีกว่าไหม อย่ามัวแต่ยึดติด ถ้าเราต้องใช้พลังงานเหมือนกันทําไมไม่ใช้พลังงานไปในทางท่ีเกิด ประโยชน์ดีกว่า
2. ถ้าคุณไม่พึงพอใจสถานการณ์ปัจจุบันของคุณอย่างมากๆ จะดีกว่าไหมท่ีจะดิ้นรนทําาในส่ิงที่คุณรัก แทนการประสบความสําเร็จในส่ิงที่คุณ รับไม่ได้หรือไม่ชอบอย่างแรง ปล่อยไป แล้วใช้ชีวิตที่คุณฝันดีกว่า
3. ความโกรธและความเสียใจครั้งเก่ายังคงทําาร้ายคุณ ชั่งนำ้หนัก ของความโกรธแค้นและความเกลียดชังจะไม่เพียงเป็นการยึดถือ ยึดครอง แต่ยังป้องกันส่ิงท่ีดีกว่าและโอกาสใหม่ๆ อย่าปิดประตูก้ันไม่ให้คุณก้าวไป ข้างหน้า ด้วยการกักขังตัวเองไว้ในอดีต ปลดปล่อยตัวเองได้แล้ว
4. เราทุกคนเติบโตแตกต่างจากคนอื่น ท้ังที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมา แต่ต่างมีชีวิตที่ต่างไป ไม่ว่าสิ่งที่คุณทําหรืออธิบายเท่าใด คนอื่นๆ ก็จะเข้าใจคุณเป็นอื่น เข้าใจตามสิ่งที่เขาเคยพบ มักจะเข้าใจผิดและพร้อม พุ่งชนกับความเห็นของคุณเสมอ
5. ถ้าคุณยังไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ใส่ใจที่จะไฝ่รู้ คุณกำลังปล่อยให้ชีวิต ไร้ชีวิตในไม่ช้าเพราะการใช้ชีวิตคือการเรียนรู้ ถ้าคุณไม่ได้ เรียนรู้ คุณก็กําลังตายอย่างช้าๆ
สําหรับคนที่บอกว่าเปลี่ยนไม่เป็น ปล่อยไม่ได้ ต้องถามตัวเองว่า ไม่ปล่อยแล้วช่วยให้เหตุการณ์ดีข้ึนไหม ถ้าไม่ แล้วจะยึดไว้ทําไม

ปล่อยไป แล้วใช้ชีวิตต่อ ข้อความนี้คือส่วนหนึ่งจาก พ๊อคเก๊ตบุ๊คเล่มใหม่ “จงเห็นแก่ตัว
หรือตามหาได้ที่ร้านหนังสืออย่างซีเอ็ด บีทูเอส นายอินทร์ คิโนะ และร้านชั้นนำทั่วไป
แต่ถ้าอยากได้ทั้งชุด ของโปรประจำเดือน อ่านรายละเอียดได้คะ

“บางคนเชื่อว่าในการถือครองเพราะเชื่อว่ามันคือสัญญาณของความแข็งแรง แต่บางครั้งที่มันต้องใช้ความแข็งแรงมากกว่าเพื่อให้ตัวเองตระหนักรู้เมื่อมีการปล่อยไปไม่ยึดติด”

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.