Be an example

จงใช้ชีวิตในแบบที่ถ้ามีใครสักคนพูดถึงคุณถึงคุณแย่ๆ ก็จะไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขา และถ้าใครบางคนจะเชื่อ ก็ช่างเขา เราไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้ว เรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไร และไม่ว่าใครจะเปลี่ยนเรื่องให้ต่างไป มันก็ไม่ใช่ความจริง แล้วจะแคร์ทำไม

Live in such a way that if someone spoke badly of you, no one would believe it.

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.