Love and Compassion

ความรักและความเห็นอกเห็นใจ เป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าความโก้หรูฟุ่มเฟือยพวกนั้น ถ้าเราปราศจากความรักและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ "Love and ...

Time

อยู่คนเดียวให้ได้อย่างน่อยวันละครั้ง

Peace comes from within

เราไม่สามารถบรรลุความสงบสุขในโลกภายนอกได้ จนกว่าเราจะรู้วิธีทำให้ตนเองสงบสุข ~ ดาไลลามะ ก่อนที่จะออกจากบ้านไปหา ...

The paradox of our age

ใครพลาดคอลัมน์จันทร์เป็นใจในM2F วันนี้ อ่านได้เลยคะ สิ่งที่น่าสับสนในช่วงอายุของเรา เรามีบ้านที่ใหญ่กว่าเดิม ...