ความรู้สึกแย่ๆ ช่วยส่งเสริมให้คุณทำงานได้ดีขึ้น

รู้หรือไม่? ความรู้สึกแย่ ๆ ช่วยส่งเสริมให้คุณทำงานได้ดีขึ้น

“It can be good to feel bad at work and bad to feel good at work”

“มันอาจจะเป็นเรื่องดีที่คุณจะรู้สึกไม่ดีในที่ทำงาน และก็อาจจะเป็นเรื่องแย่ที่คุณรู้สึกดีในที่ทำงาน”

งานวิจัยจาก University of Liverpool ได้แสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “มันอาจจะเป็นเรื่องดีที่จะรู้สึกไม่ดีในที่ทำงาน” ในขณะที่ “การรู้สึกดีในที่ทำงานอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบได้”

Dr Dirk Lindebaum จากคณะบริหารร่วมมือกับศาสตราจารย์ Peter Jordan ได้พัฒนาและสร้างสรรค์เส้นทางใหม่ในการวิจัยศึกษาบทบาทของอารมณ์กับการทำงาน พวกเขาได้ค้นพบว่าสมมติฐานทั่วไปที่ว่า “การมีความรู้สึกเป็นบวกในที่ทำงานจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกให้เกิดขึ้น ในขณะที่การมีความรู้สึกที่เป็นลบในที่ทำงานจะนำไปสู้ผลลัพธ์ที่เป็นลบ” เป็นสมมติฐานที่ควรนำมาพิจารณาใหม่ เพราะสมมติฐานนี้ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของบริบทในที่ทำงานกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

ความโกรธ
ความโกรธไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบเสมอไปและมันยังสามารถเป็นพลังงานที่ดีในการรับมือกับความอยุติธรรม เป็นการปกป้องไม่ให้ตนเองต้องเจอเรื่องไม่เป็นธรรมอีกในอนาคต ในขณะที่การมีอารมณ์เชิงบวกมาก ๆ ในที่ทำงาน อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมก็จริง แต่ในหลาย ๆ ครั้งมันก็เป็นเพียงแค่ความพอใจที่ฉาบฉวย

ทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงออกถึงอารมณ์ด้านลบโดยเฉพาะ ความโกรธ ควรจะคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพราะถึงแม้อารมณ์ด้านลบจะมีผลดีแต่ก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยตัวเองจนเผลอลืมผลเสียที่ร้ายแรงของมัน

Source : University of Liverpool
Photo Credit: © mindweb2 / Fotolia
Admin : Gossy

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.