Junk

คุณไม่สามารถเอื้อมถึงอะไรใหม่ๆได้ ถ้ามือของคุณเต็มไปด้วยขยะจากเมื่อวานนี้ จงลืมอดีต ถ้าลืมไม่ได้ อย่างน้อยควรให้อภัย ถึงคนในอดีตจะทำลาย จะก่อวินาศกรรม กุญแจสำคัญที่คือยอมรับพวกเขาอย่างเข้าใจและรีบให้อภัยโดยเร็ว

You can’t reach for anything new if your hands are full of yesterday’s junk.

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.