Make it happen now!

10 นิสัยที่จะขโมยความสุขของคุณ 2. อย่ารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ ช่วงเวลาไม่ได้สมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเอง บางคนรอแล้วรอเล่าเพื่อที่จะให้ดวงดาววนเวียนมาอยู่ในที่ๆต้องอยู่ รอเวลาและโอกาสที่สมบูรณ์แบบ จนยังไม่ได้ขยับตัวไปทำอะไรถ้าอยากทำทุกอย่างที่คุณฝันให้เป็นความจริง คุณต้องตื่น และลุกขึ้นทำมัน ไม่ต้องรอ จงดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาใช้ และทำให้ศักยภาพเหล่านั้นได้เติบโต งอกงาม ความสำเร็จคือการเรียนรู้ที่จะเห็นและใช้พลังของปัจจุบันขณะ ไม่ใช่การรอเวลาที่ใช่ หรือรอคนที่ใช่เพื่อให้มาเติมเต็มชีวิตคุณ แต่คุณต้องเติมชีวิตคุณให้เต็มก่อนต่างหาก.

Don’t wait for the perfect moment. Make it happen now!

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.